W ostatnim czasie ukazała się książka pt. „Jędrzejów. 750 lat miasta”.

Jest to zbiór studiów pod redakcją naukową Krzysztofa Ślusarka, w którym zamieszczono 10 artykułów powstałych w związku z obchodami 750-lecia nadania praw miejskich dla Jędrzejowa.

Tom otwiera artykuł Niny Glińskiej przedstawiający stan badań archeologicznych nad Jędrzejowem. Autorka omówiła w nim wyniki planowych i ratunkowych badań prowadzonych zarówno w samym mieście (głównie klasztor Cystersów), jak i na terenie gminy.

W kolejnym tekście Maciej Zdanek omówił mało znane fakty dotyczące kształcenia jędrzejowian na Uniwersytecie Krakowskim w XVII w. Chodzi tu głównie o beneficjentów fundacji stypendialnej Maurycego Fryderyka i Jana Woszczyny. W tym miejscu należy dodać, że fundatorzy byli duchownymi pochodzącymi z Jędrzejowa i zapewne dlatego wspierali młodzież z tego miasta.

Epoki nowożytnej dotyczy także artykuł ks. Andrzeja Kwaśniewskiego, który postanowił przybliżyć czytelnikom niektóre aspekty dotyczące beatyfikacji Wincentego Kadłubka. W tym wypadku przedmiotem analizy są kazania wygłoszone w Jędrzejowie podczas uroczystości beatyfikacyjnych w roku 1765.

Dziejom Jędrzejowa w okresie zaborów poświęcone są trzy artykuły. W pierwszym z nich Cezary Jastrzębski skupił się na prezentacji opisów Jędrzejowa w relacjach krajoznawczych. Autor zestawił wszystkie opublikowane w latach 1795–1918 relacje, w których wzmiankowano lub opisywano miasto. Niektóre z nich także szczegółowo omówił.

Wiesław Caban zajął się z kolei analizą sytuacji w mieście w przededniu i w czasie powstania styczniowego. Na podstawie analizy raportów przekazywanych przez lokalnych urzędników do władz cywilnych i wojskowych powiatu kieleckiego i guberni radomskiej starał się odtworzyć najważniejsze wydarzenia z lat 1861–1864 i ocenić udział mieszkańców miasta w zrywie styczniowym.

Kolejny artykuł, autorstwa Krzysztofa Ślusarka, ma charakter źródłowy. Zamieszczono w nim wykaz mieszkańców Jędrzejowa uprawnionych do udziału w wyborach do Rady Miejskiej, jakie miały się odbyć wczesną jesienią 1918, na kilka tygodni przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Blok tekstów dotyczących najnowszej historii miasta otwiera artykuł Janusza Mierzwy, który podjął się analizy zbiorowości starostów powiatowych. Na szerokim tle zmian ustroju administracji powiatowej przedstawił sylwetki osób, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego pełniły funkcję starostów jędrzejowskich.

Kwestii społeczno-gospodarczych dotyczy artykuł Michała K. Nowaka. Autor omówił w nim najważniejsze zagadnienia dotyczące organizacji łowiectwa w powiecie jędrzejowskim w latach 1918–1939.

Dwa ostatnie teksty poświęcone zostały słabo rozpoznanym i przez to bardzo mało znanym faktom z życia Kościoła katolickiego w latach 20.–50. XX w. Siostra Agnieszka Skrzypek przedstawiła działalność w Jędrzejowie sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, koncentrując się szczególnie na pracy wychowawczej zakonnic i ich posłudze w szpitalu powiatowym.

Ksiądz Tomasz Gocel omówił z kolei działalność w latach 1945–1950 oddziałów „Caritasu” w parafiach Trójcy Świętej i bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Przedmiotem analizy były w tym przypadku zagadnienia organizacyjne oraz inicjatywy społeczne i wychowawcze podejmowane przez „Caritas”.

Cały nakład książki jest w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.