W Lasochowie w gminie Małogoszcz, gdzie znajduje się unikalny zespół dworski z XVIII-XIX w. W jego skład wchodzą: murowany dwór z lat 1750-1800, relikty zabudowań folwarcznych (stodoła, lodownia i gorzelnia) oraz tzw. obwodnicowy park, otoczony kanałami łączącymi się ze stawami.

Spacerując po parku można dojść do izby tradycji, ulokowanej w dawnej stodole i wozowni. Od wejścia gości witają stare fotografie, ukazujące trzy sąsiadujące ze sobą majątki ziemskie: Lasochów, Mieronice i Zakrzów.

– Ekspozycja została urządzona w nawiązaniu do dawnego przeznaczenia tego miejsca czyli do stajni. Wydzielono tematyczne boksy, z których każdy stanowi odrębną całość. Obrazują życie codzienne w majątku ziemskim, m.in. rozrywki dworskie, w tym polowania, kuchnię, higienę i zdrowie oraz różne prace gospodarskie, jak uprawę roli, wypiek chleba, obróbka skóry: rymarstwo i szewstwo; obróbka drewna: stolarstwo, bednarstwo i ciesielstwo, tkactwo oraz hodowla ryb. W jednym z pomieszczeń zrekonstruowana została izba chłopska z piecem chlebowym i oryginalnym wyposażeniem z epoki – opowiada Anna Stypuła, współwłaścicielka dworu.

Zgromadzone w izbie tradycji eksponaty ukazują, jak dawniej funkcjonował dwór ziemiański, jak wyglądała praca na roli, jakich używano narzędzie.

– U podstaw utworzenia izby tradycji była chęć zaprezentowania realia życia dwóch odmiennych światów: ziemiańskiego i włościańskiego, które, choć odległe tak pod względem warunków życia jak i mentalności, były przecież ze sobą ściśle powiązane. Jest to miejsce, gdzie siłą wyobraźni można przywrócić czas, który nieodwołanie przeminął – mówi Anna Stypuła.

Przejażdżka do Lasochowa może być również doskonałą okazją, by wyruszyć na malowniczy pieszy niebieski szlak turystyczny, który z prowadzi z Jędrzejowa do Żarczyc Dużych, gdzie urodził się ks. Stanisław Konarski. Można również odwiedzi Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach.

Majątek ziemski w Lasochowie ma długą i ciekawą historię. Na początku XIX w. dobra te dzierżawiła rodzina Żeromskich. Tu przyszedł na świat ojciec Stefana Żeromskiego, Wincenty Żeromski. Pod koniec XIX w. majątek trafił w ręce Antoniego Grabowskiego, który był jego ostatnim właścicielem. Po 1945 r. na bazie dworskiej posiadłości powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne. W 1999 r. zabudowania podworskie kupił Leszek Stypuła. W 2001 r. powstało nowoczesne gospodarstwo rybackie, które obecnie ma ok. 250 ha stawów i ponad 130 ha ziemi rolnej, rozlokowanych w trzech sąsiadujących ze sobą gminach powiatu jędrzejowskiego: Małogoszcz, Nagłowice i Oksa. Chlubą prowadzonej tutaj hodowli jest karp z Oksy, wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz uhonorowany znakiem jakość Tradycja.