Każdy ma udział w rozwoju gminy

– Dobiegająca kadencja była czasem trudnych wyzwań dla samorządu gminnego. Dzięki ciężkiej i skuteczniej pracy minione cztery lata należy uznać za udane. Zrealizowano wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, jak również na podniesienie standardów szkolnictwa i ogólny rozwój naszej małej ojczyzny. W tym czasie sukcesywnie wzrastało także zaangażowanie inwestycyjne gminy. Chciałbym podkreślić, że każdy z mieszkańców ma lub może mieć swój udział w jej rozwoju. Kiedy przygotowujemy coroczny plan inwestycji gminnych, bierzemy pod uwagę propozycje zgłaszane podczas zebrań wiejskich, a także wnioski kierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy. W okresie 2014-2018 podejmowaliśmy działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. Mimo ograniczonych możliwości finansowych samorządu gminnego, minioną kadencję mogę uznać za czas pełen wyzwań, choć niejednokrotnie trudnych, to jednak zakończonych sukcesem. Każdy z nas ma świadomość, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, niemniej uczciwość każe przyznać, że wraz z Radą Gminy i pracownikami Urzędu Gminy nie przespaliśmy mijającego czasu – mówi wójt Słupi Krzysztof Nowak.

Programy unijne są ogromnym wsparciem dla samorządów

Gmina otrzymała dofinansowanie na projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Słupia” (całkowita wartość 3 mln 328 tys. 255,88 zł, dofinansowanie 2 mln 600 tys. 601,73 zł, wkład własny gminy 727 tys. 654,15 zł). Projektem zostały objęte budynki: SP w Obiechowie, ZPO w Słupi, po SP w Węgrzynowie i Ośrodka Zdrowia w Słupi. Termin realizacji zadań dla budynków SP w Obiechowie i po SP w Węgrzynowie wyznaczono na 30 września 2018 r. Ze względu na ceny ofert przekraczające znacznie zaplanowane koszty gmina wystąpiła i uzyskała akceptację na przedłużenie do 28 grudnia 2018 r. terminu realizacji zadań dla Ośrodka Zdrowia i SP w Słupi. Po rozstrzygnięciu przetargu, mowę podpisano 20 września 2018 r.

W okresie od 22 czerwca 2017 do 30 września 2018 r. realizowany był projekt pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III, zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego, budowa wodociągu w miejscowości Wielkopole”. Wybudowano 29 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupiono zestaw asenizacyjny, wybudowano wodociąg o długości 2,04 km oraz przyłącza wodociągowe w miejscowości Wielkopole. Łączna kwota dofinansowania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wyniosła 725 tys. 446 zł.

Złożony został wniosek na zadanie „Pobudzenie rozwoju gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia”. 8 sierpnia 2018 r. podpisana została pre-umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (całkowita wartość 4 mln 261 tys. 791,64 zł, dofinansowanie – 3 mln 223 tys. 276,42 zł. Termin do II naboru (kosztorysy i dokumentacja projektowa) przypada na lipiec 2019 r. W IV kwartale zostanie wyłoniony wykonawca projektu w trybie konkursu architektonicznego. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022. Zadanie zostanie zrealizowane przy współpracy z partnerami wyłonionymi w otwartym konkursie.

Gmina otrzymała dofinansowanie dla projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz”. Zadanie jest realizowane wraz z gminami-partnerami. W ramach projektu w gminie Słupia powstanie 127 instalacji OZE. Dofinansowanie 60 proc. od wartości netto (całkowita wartość 5 mln 047 tys. 770 zł, dofinansowanie – 2 mln 685 tys. 300 zł. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie inwestycja znajduje się w fazie realizacji. Termin zakończenia 15 listopada 2018 r.

28 marca 2018 r. złożono wniosek na dofinansowanie realizację projektu w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w gminie Słupia”. W ramach projektu gmina zamierza wykonać termomodernizację budynków w: Wywle i Nowej Wsi (budynki mieszkalne po szkole) oraz Rożnicy, Sieńsku i Obiechowie (budynki OSP). Całkowita wartość projektu 1 mln 801 tys. 653,75 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 1 mln 418 tys. 218,79 zł. Obecnie gmina oczekuje na rozstrzygniecie. Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej. Termin realizacji to lata 2018-2020.

W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zrealizowano zadanie „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Sieńsko, Rożnica gmina Słupia powiat jędrzejowski” (całkowita wartość 78 tys. 788,28 zł, dofinansowanie – 39 tys. 394,10 zł).

Gmina Słupia złożyła wniosek na przyznanie dotacji na utworzenie Klubu “Senior +” w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (całkowita wartość 153 tys. zł, przyznano dotację w wysokości 120 tys. 240 zł). Klub powstanie w budynku znajdującym się w zasobach gminy Słupia. Będzie miał do dyspozycji: pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, łazienkę wyposażoną w dwie toalety i umywalkę oraz miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów. Będzie posiadał także: pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, maty do ćwiczeń oraz inne niezbędne wyposażenie stosowne do wieku uczestników, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, kanapy, fotele oraz łazienkę. Klub będzie funkcjonował trzy razy w tygodniu po cztery godziny.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” realizowany jest projekt utwardzenia szlaku rowerowego na odcinku 3 km oraz wytyczenia szlaku o długości 30 km. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 66 tys. 077 zł. Aktualnie utwardzono szlak na długości ok. 2,5 km. Termin zakończenia projektu to sierpień 2019 r. Po nowo wybudowanym szlaku zorganizowany zostanie rajd rowerowy, na który również otrzymano dofinansowanie w kwocie 25 tys. 144 zł.

W ramach PROW na lata 2014-2020 złożono wniosek na dofinansowanie operacji „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Słupi wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby adaptacji budynku na Gminne Centrum Kultury w Słupi”. Powstanie miejsce, gdzie w przyjaznej atmosferze będą mogły spotkać się wszystkie pokolenia. Plan działalności obiektu, pełniącego funkcje kulturalne, obejmuje zajęcia plastyczne, muzyczne (nauka śpiewu), taneczne, aerobik, nordic walking, orkiestrę oraz kino („Kino za rogiem”). Całkowita wartość wyniosła 394 tys. 461,44 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2019 r.

W związku ze znacznie ograniczonymi środkami (ok. 6,5 mln zł na całe województwo) gmina złożyła projekt o zbliżonym zakresie do RPO WŚ. Projekt nosi nazwę „Rozwijamy swoje pasje – świetlica środowiskowa w Słupi”. Projekt zakłada wsparcie 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach funkcjonowania placówki dzieci będą miały zapewnioną w nauce i uzupełnienie zaległości edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego (zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, filmowe, muzyczne, matematyczne). Osoby dorosłe będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne i prawne. Wartość projektu to 1 mln 023 tys. 734,90 zł. Wkład własny gminy 96 tys. zł w 90 proc. zostanie rozliczony w kosztach udostępnienia pomieszczeń świetlicy. Po rozstrzygnięciu konkursu i otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2022 r.

W roku 2017 zrealizowane zostały trzy projekty w ramach konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2017 rok”: wymiana rynien oraz malowanie sali w budynku remizy OSP Sprowa, rozbudowa garażu remizy OSP Sieńsko i budowa kominka w remizie OSP Dąbrowica.

W grudniu 2017 r. gmina złożyła wniosek na dofinasowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminny Słupia”. W ramach projektu planowano wymienić łącznie 850 lamp, uzyskując oszczędności na kosztach energii w ciągu roku w wysokości 57 tys. 838 zł (wartość 1 mln 302 tys. 418,77 zł, a wnioskowane dofinansowanie 1 mln 104 tys. 442,20 zł). Projekt nie otrzymał dotacji. W stosunku do innych projektów generował zbyt małą oszczędność energetyczną. Po wykonaniu modyfikacji dokumentacji (tj. zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych systemów zarządzania) projekt zostanie ponownie złożony w IV kwartale 2018 r.

Działalność OSP jest warunkiem naszego bezpieczeństwa

W 2018 r. ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zakupiono wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa dla OSP w Rożnicy oraz Sieńska. Gmina otrzymała dotację w wysokości 24 tys. 591,60 zł. Zakupione wyposażenie przekazano dla jednostek OSP w Rożnicy i Sieńsku. Łączna wartość zakupionego i przekazanego sprzętu wyniosła 24 tys. 840 zł.

Inwestycje drogowe podnoszą bezpieczeństwo i komfort kierowców

W obecnej kadencji poprawnie przebiega współpraca ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie. Wiele inwestycji na drogach powiatowych zostało zrealizowanych dzięki współfinansowaniu gminy Słupia.

W 2015 r. dokonano przebudowy dróg gminnych o łącznej długości 1052 mb, dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, dokonano odmulenia rowów i wykonano zjazdy przy drodze gminnej oraz wyremontowano drogę wewnętrzną w miejscowości Sieńsko. Razem inwestycje wyniosły 432 tys. 971,46 zł.

W 2016 r. dokonano przebudowy dróg gminnych o łącznej długości 1498 mb, wewnętrznych, dojazdowych. Razem inwestycje wyniosły 345 tys. 543,45 zł. Wykonano przebudowę drogi powiatowej za kwotę 113 tys. 428,76 zł, w tym koszt dofinansowania przez gminę 15 tys. zł.

W 2017 r. dokonano przebudowy dróg wewnętrznych, dojazdowych oraz gminnych. Razem inwestycje w 2017 r. wyniosły 715 tys. 492,50 zł. Wykonano również remont dróg za kwotę 199 tys. 131,06 zł. W 2017 r. gmina przekazała dotację do dróg powiatowych w kwocie 65 tys. zł.

2 sierpnia 2018 r. Słupia udzieliła pomocy finansowej gminie Moskorzew w formie dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chebdzie w kwocie 12 tys. zł.

W okresie od 3 do 28 września 2018 r. dokonano przebudowy dróg dojazdowych, remont wjazdu dla OSP w Rożnicy oraz remont drogi wewnętrznej Sieńsko. Całkowity koszt zadania wyniósł 88 tys. 481,77 zł.

18 kwietnia 2018 r. z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego wójt gminy Słupia odebrał promesę w wysokości 251 tys. zł na remont drogi wewnętrznej Sieńsko-Borowski. Inwestycja została zakończona.

Oświetlenie i usuwanie azbestu

Podczas kadencji 2014-2018 dokonano dobudowy oświetlenia ulicznego: w 2014 r. w Sprowie za 4674 zł, w 2015 r. w Rawce za 8610 zł, a w latach 2016-2017 w w Rożnicy za 50 tys. 922 zł.

W latach 2014-2015 prowadzono zbiórkę azbestu. Całkowita wartość zadania wyniosła w 2014 r. 54 tys. 985,39 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW – 26 tys. 696,62 zł, a z WFOŚiGW – 18 tys. 687,63 zł, zaś w 2015 r. – 23 tys. 050,95 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW – 11 tys. 525,48 zł, a z WFOŚiGW – 8067,83 zł. Łącznie usunięto 207 ton azbestu.

W 2016 r. przystąpiono do konkursu „Azbest” na realizację zadania, które polegało na wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów oraz zasileniem Bazy Azbestowej. Dotacja z Ministerstwa Rozwoju wyniosła 11 tys. 900 zł, natomiast wkład własny gminy – 3100 zł. W 2017 r. zebrano pokrycia dachowe zawierające azbest z 72 posesji. Łącznie usunięto 150 ton azbestu.

Aktualnie trwa zbiórka azbestu na terenie gminy Słupia, docelowo zebrane zostaną 44 tony (całkowity koszt zadania 12 tys. 830,40 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach – 6415,20 zł).

Zakup książek i pomocy dydaktycznych

W 2016 r. uzyskano dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w Gimnazjum Publicznym im. Romana Czerneckiego w Słupi z programu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa – Książki marzeń” (całkowity koszt 5 tys. zł, w tym dotacja wyniosła 4 tys. zł). W 2017 r. gmina również otrzymała dotację na zakup książek z tego programu na kwotę 15 tys. zł, z czego dotacja wyniosła 12 tys. zł.

Otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach na zadanie „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Słupia” dla ZPO Słupi w kwocie 24 tys. 447,45 zł, w tym dotacja wyniosła 19 tys. 166,41 zł, a wkład własny 5281,04 zł. Ponadto uzyskano dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w: ZPO w Słupi (4378 zł) i SP w Obiechowie (4402 zł)

W 2018 r. otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach na zadanie „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w SP w Obiechowie (całkowity koszt 30 tys. zł, w tym dotacja – 24 tys. zł. Zrealizowano projekt „Szkolne pracownie informatyczne województwa świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) W ramach projektu przewidziano wykonania 15 stanowisk informatycznych w ZPO w Słupi. (całkowity koszt 60 tys. zł, w tym dotacja 45 tys. zł).

Pomoc żywnościowa i wsparcie dla KGW

W październiku 2017 r. podjęto się realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W 2017 r. złożono 239 wniosków. Do 20 czerwca 2018 r. nieodpłatnie przekazano gotowe artykuły spożywcze 550 osobom najbardziej potrzebującym. Łącznie wydano 27 252 ton. W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy w Słupi również przystępuje do tego programu, realizowanego przez Kielecki Park Żywności. Prognozuje się, że zostanie nim objęte 750 osób z terenu gminy.

Lata 2014-2018 to także czas intensywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz powstania Klubu Wiejskiego „Pozytywka” w Rożnicy, które przyczyniają się do promocji gminy. Biorą aktywny udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych i promocyjnych, począwszy od szczebla gminnego, a skończywszy na ogólnokrajowym. Prezentują swoje prace rękodzielnicze na wystawach, dekorują gminne stoiska podczas różnych imprez, a przygotowywane przez nie potrawy zdobywają nagrody i wyróżnienia w czasie konkursów.

Warto także wspomnieć o grupie AA „Uśmiech”, której aktywna działalność na terenie gminy jest świadectwem międzyludzkiej pomocy, wzajemnego zrozumienia sytuacji trudnych, a zarazem próbą wspierania w dążeniu do przełamania ludzkich słabości.

Podziękowania za wyrozumiałość i współpracę

– Będąc najbliżej obywatela, gmina pozostaje wspólnotą, a nie zewnętrznym wobec lokalnej społeczności mechanizmem. Konflikty zawsze istnieją – jednak w naszym odczuciu powodowane są one troską o dobro wspólne, i z tego powodu właśnie są możliwe do polubownego rozwiązania. Wymaga to oczywiście dobrej woli, jak również poświęcenia, ale nasi mieszkańcy niejednokrotnie już udowodnili, że tych cech im nie brakuje. Nawet najbardziej sprawny „biurokrata” nie zdoła podołać obowiązkom gminnej władzy wykonawczej bez zaufania lokalnej społeczności. Przedstawiając raport z czteroletniej kadencji pragnę jeszcze raz podziękować za wyrozumiałość i współpracę. Chciałbym podziękować mieszkańcom za konstruktywne uwagi oraz wyrozumiałość, radnym gminnym, sołtysom za wsparcie, pracownikom Urzędu Gminy, jak również jednostkom organizacyjnym za codzienny wkład i zaangażowanie. Dzięki wam, drodzy mieszkańcy mogę z dumą uznać te cztery lata mojej pracy wraz z Radą Gminy za wartościowe i udane, co pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy – podsumowuje wójt Słupi Krzysztof Nowak.

Radni gminy Słupia w kadencji 2014-2018

Przewodnicząca Rady Gminy: Gustawa Trawińska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Tomasz Konarski

Radni: Łukasz Bieroński, Maciej Bodzioch, Robert Capiga, Józefa Dzięcioł, Elżbieta Kornalska, Marian Krupa, Wiesława Kubicka, Marek Piotrowski, Wiesława Pośpiech, Krzysztof Purchała, Artur Sobczyk, Marzena Urbańska, Marian Zynek

Materiał przygotowany przez Urząd Gminy