W dniach 23-26 lutego w Małogoszczu trwać będą obchody 160. rocznicy bitwy z 24 lutego 1863 r. Głównym ich punktem będzie konferencja naukowa pt. „Oblicza polskich powstań narodowych w XIX wieku”.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 lutego w hotelu „Stara Fabryka” przy ul. Jędrzejowskiej 43. Obrady, których program podajemy poniżej, będą transmitowane na żywo (linki: 23 lutego: https://youtube.com/live/-JD_fJUkwtQ?feature=share; 24 lutego: https://youtube.com/live/EzEqYKBg0V4?feature=share).

Poza tym w planie obchodów znajdują się jeszcze następujące pozycje:

24 lutego: godz. 9.00 i 16.30 – akademia i wieczornica w Szkole Podstawowej im. 24 lutego 1863 r., godz. 18.00 – zapalenie zniczy na grobach powstańców na cmentarzu na wzgórzu Babinek

25 lutego: godz. 17.00 – promocja książki Krzysztofa Ślusarka pt. „Małogoszcz w dobie zaborów 1795-1918” oraz koncert Marszałkowskiej Orkiestry Dętej Województwa Świętokrzyskiego

26 lutego: godz. 11.15 – uroczystość na pl. Kościuszki wraz z powitaniem uczestników XVI Małogoskiego Złazu Historycznego, godz. 12.00 – msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP, godz. 13.30 – apel poległych na cmentarzu na wzgórzu Babinek, godz. 14.30 – zakończenie złazu w Ostoi Dworskiej w Leśnicy.

Wszystkie uroczystości organizowane są w ramach projektu pt. „Obchody 160. rocznicy bitwy pod Małogoszczem 24 lutego 1863 r.” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie styczniowe 1863-1864”. Patronat honorowy sprawuje prezydent RP Andrzej Duda.

KONFERENCJA NAUKOWA W 160. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Oblicza polskich powstań narodowych w XIX wieku

Hotel „Stara Fabryka”, Małogoszcz, ul. Jędrzejowska 43

23-24 lutego 2023 roku

PROGRAM

23 lutego 2023

9.00: Otwarcie konferencji

Sesja I

9.10-9.30: prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Bunt rekrutów czy powstanie narodowe? Wydarzenia 1809 roku w Galicji

9.30-9.50: dr Łukasz Jewuła (Tarnów) – Odezwa feldmarszałka Iwana Dybicza do żołnierzy polskich ze stycznia 1831 roku jako przykład propagandy wojennej czasów powstania listopadowego

9.50-10.10: dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Tragiczne skutki powstań narodowych? Likwidacja Wolnego Miasta Krakowa w świetle prasy niemieckiej

10.10-10.30: mgr Paweł Krzysztof Pryt (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Powstańcza działalność Mariana Dubieckiego, sekretarza Rusi w Rządzie Narodowym 1863 roku

10.30-10.50: mgr Maria Domańska-Nogajczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Z armii carskiej do powstania styczniowego. Działalność Jana Stella-Sawickiego w latach 1863-1864

10.50-11.10: Przerwa

Sesja II

11.10-11.30: dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska) – Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) – spiskowiec, przemysłowiec, społecznik

11.30-11.50: dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Powstanie styczniowe na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie w świetle wspomnień

11.50-12.10: dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Popowstaniowe losy Józefa Kajetana Janowskiego, sekretarza Rządu Narodowego. Na emigracji we Francji

12.10-12.30: dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki) – Jadwigi Prendowskiej (1832-1915) codzienność w niecodzienności powstania styczniowego

12.30-12.50: dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Wpływ powstania styczniowego na życie szlachty powiatu lidzkiego (na przykładzie losów rodziny Morgiewiczów)

12.50-13.10: dr Emil Noiński (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) – Wspomnienia i spuścizna rękopiśmienna Bronisława Ryxa (1837-1914) jako źródło do dziejów powstania styczniowego

13.10-13.30: Przerwa

Sesja III

13.30-13.50: dr Michał Górny (Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą) – Broń palna powstańców styczniowych w świetle źródeł historycznych

13.50-14.10: dr Robert Matysik (Kielce) – Poglądy Agatona Gillera na kwestie wojskowe w dobie powstania styczniowego

14.10-14.30: dr Adam Buława (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Dyletanci czy urodzeni partyzanci? O samorodnych mistrzach „leśnej wojny” spośród pozbawionych znajomości rzemiosła wojskowego przedstawicieli kadry dowódczej powstania styczniowego (1863-1864)

14.30-14.50: dr Adam Świątek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Polsko-ruskie polemiki prasowe w Galicji w trakcie powstania styczniowego

14.50-15.10: Dyskusja

Sesja IV

16.15-16.35: dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Czas po bitwie. Popowstaniowa codzienność małego miasta na przykładzie Małogoszcza i Wodzisławia

16.35-16.55: dr Cezary Jastrzębski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Pamięć o bitwach małogoskich powstania styczniowego do 1918 roku

16.55-17.10: dr hab. Sabina Rejman, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – Byli powstańcy styczniowi jako prezydenci i burmistrzowie miast galicyjskich

17.15-17.35: dr hab. Irena Wodzianowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Losy księży zesłańców w rosyjskiej stolicy

17.35-17.55: dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) – Działalność tzw. „Kampanii Sybirskiej” w II połowie XIX w. na rzecz polskich zesłańców popowstaniowych i ich rodzin

17.55-18.30: Dyskusja

24 lutego 2023

Sesja V

10.30-10.50: dr hab. Andrzej Przegaliński, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Z rozważań nad społeczną i gospodarczą kondycją ziemiaństwa w Królestwie Polskim w okresie postyczniowego dwudziestolecia (1864-1884)

10.50-11.10: dr Łukasz Janeczek (Uniwersytet Zielonogórski) – Ekonomiczne aspekty powstania styczniowego i jego skutki dla gospodarki Królestwa Polskiego po zakończeniu walk

11.10-11.30: dr hab. Andrzej Synowiec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Kościół katolicki wobec polskich zrywów niepodległościowych w XIX w. na przykładzie Ludwika Łętowskiego

11.30-11.50: prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) – Edward Jurgens i Karol Ruprecht – Polacy z wyboru wobec polskich ruchów niepodległościowych w XIX wieku

11.50-12.10: dr hab. Piotr Bednarz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Szwajcarzy wobec powstań listopadowego i styczniowego – dwie perspektywy

12.10-12.30: Przerwa

Sesja VI

12.30-12.50: mgr Damian Kozłowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Muzeum Wsi Kieleckiej) – Józef Białynia Chołodecki (1852-1934) – lwowski badacz powstania styczniowego

12.50-13.10: mgr Kamil Szadkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – „Czy […] gdyby od początku istniało wzajemne zaufanie między dwoma krajami, Polska byłaby uratowana?” Aleksander Colonna-Walewski wobec polskich powstań

13.10-13.30: dr Ariel Orzełek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Stanowisko grupy „Tygodnika Powszechnego” w Polsce Ludowej wobec powstań narodowych jako element koncepcji neopozytywizmu

13.30-13.50: prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Droga Profesora Stefana Kieniewicza do syntezy powstania styczniowego

13.50-14.10: dr hab. Krzysztof K. Daszyk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Motyw mogiły powstańczej w literaturze polskiej przełomu XIX i XX stulecia

14.10-14.50: Dyskusja i zamknięcie obrad