Kontynuujemy relacjonowanie obrad zebrania gminnego Jędrzejowa z przełomu XIX i XX w. Okazuje się, że w 1897 r. dyskutowano o przekształceniu przytułku dla ubogich w szpital z łóżkami chirurgicznymi i położniczymi.

W 1897 r. odbyło się pięć zebrań gminnych. Na jednym z nich wójt gminy Julian Zakrzewski – zapewne z polecenia władz powiatowych – przedłożył propozycję zwiększenia budżetu przytułku dla ubogi, by na jego bazie utworzyć szpital. Miałaby to być forma uczczenia pamięci rosyjskiego medyka prof. Nikołaja Fiodorowicza Zdekauera, który zmarł w 1897 r. Zebranie gminne nie wyraziło jednak na to zgody. Trzy miesiące później mieszkańcy Jędrzejowa nie zgodzili się również na zatrudnienie medyka z uprawnieniami lekarza powiatowego.

Oto najważniejsze uchwały podjęte w 1897 r.:

16 marca 1897

• o udzieleniu zapomóg dla Filipa Pałki, Wojciecha Gawrona, Stefana (Szczepana) Pawlusińskiego, Michała Kulaska i Antoniego Drozdowskiego

• o wynajęciu lokali na potrzeby aresztu policyjnego i dla pisarza gminnego

• o przyznaniu nagród dla członków zarządu gminnej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej; nagrody przyznano dlatego, że w 1896 r. kasa miała ponad 600 rubli zysku

• o rewizji stanu gminnej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej

18 maja 1897

• o wyborze urzędników gminnego sądu pokoju I okręgu powiatu jędrzejowskiego; na sędziego wybrano – właściciela wsi Jasionna Ksawerego Krzywoszewskiego, na ławników – Stanisława Marcinkowskiego i Piotra Przypkowskiego

• o zmianie na stanowisku pisarza gminnego; dotychczasowy pisarz gminy Nagłowice Jan Grodnicki został przeniesiony na takie samo stanowisko w Jędrzejowie (w miejsce zwolnionego ze służby Andrzeja Wiśniewskiego)

• o zamiarze utworzenie w Jędrzejowie nowej szkoły (przy udziale skarbu państwa); uczestnikom zebrania gminnego odczytano decyzję kieleckiej dyrekcji szkolnej w tej sprawie, ale zebranie wyraziło opinię negatywną

• o przyznaniu funduszy na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły żeńskiej (m.in. globusa) w wysokości 43,73 rubli

30 czerwca 1897

• o odmowie wyrażenia zgody na powiększenie funduszy przytułku dla ubogich tak, aby na jego bazie utworzyć szpital z łóżkami chirurgicznymi i położniczymi (podniesienie rangi przytułku miało by być formą upamiętnienia prof. Nikołaja Fiodorowicza Zdekauera, rosyjskiego uczonego i medyka, który zmarł w 1897 r.)

• zebranie gminne zostało poinformowane o zakończeniu kapitalnego remontu gminnej kancelarii oraz o rozpoczęciu budowy drogi z Jędrzejowa do Małogoszcza, co wiązało się z przygotowaniem planu robót szarwarkowych

14 września 1897

• o odmowie przekazania funduszy na zatrudnienie medyka z uprawnieniami lekarza miasta powiatowego; projekt zatrudnienia takiego lekarza zgłosił Rząd Gubernialny Kielecki, argumentując, że osada Jędrzejów pod względem liczby mieszkańców nie odbiegała od miast powiatowych

• o odmowie przekazania funduszy na utworzenie szkoły górniczej w Kielcach

• o wyborze komisji do kontroli gminnej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej; w jej skład weszli: Mikołaj Zajdler, Konstanty Kolankowski i Andrzej Świtalski

• o wyborze pełnomocników gminy na 1898 r.; wybrano: Stanisława Zakrzewskiego i Ignacego Skrobota

7 grudnia 1897

• o przyjęciu budżetu gminy na 1898 r.; na wydatki administracyjne przeznaczono 1709,11 rubli

• o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przytułku dla ubogich za lata 1896-1897

• o przyjęciu do wiadomości, że miejską rzeźnią na trzy lata wydzierżawiono mieszkańcowi Jędrzejowa Michałowi Bolechowskiemu, który zaoferował roczny czynsz w wysokości 1181,56 rubli

• zebraniu gminnemu przedstawiono także różne zarządzenia i komunikaty władz zwierzchnich, m.in. o organizacji wystawy przemysłowej w Petersburgu, zasadach handlu bydłem i końmi.

Krzysztof Ślusarek