Anna Pańtak ponowienie została wybrana na prezesa Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Walne zebranie stowarzyszenia udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Ponadto zmniejszono liczebność zarządu do dziewięciu osób. Najważniejszym punktem obrad był wybór nowego zarządu. W skład tego gremium weszli: prezesem – Anna Pańtak, pierwszy wiceprezes – Bogusława Wypych, drugi wiceprezes – Leszek Kapcia, sekretarz – Krystyna Skowronek, skarbnik – Zdzisława Olesińska, członkowie – Barbara Rzymkiewicz, Jan Bielak, Stanisława Wydrych i Krystyna Gliwińska. Do zarządu nie kandydowali dotychczasowi jego członkowie: Bogusława Mazur, Marianna Rosół i Andrzej Ślizowski. Wybrano również Komisję Rewizyjną, do której weszli: przewodnicząca – Teresa Mucha, członkowie – Józefa Włodarczyk i Krzysztof Gajda.