Z protokołu posiedzeń zebrania gminnego w Jędrzejowie wynika, że w 1895 r. wójt Julian Zakrzewski miał uczestniczyć w koronacji cara Mikołaja II.

Koronacja Mikołaja II odbyła się w Moskwie 26 maja 1896 r. (car objął władzę w Rosji w 1894 r.). 31 grudnia 1895 r. zebranie gminne przyjęło uchwałę o wyasygnowaniu 30 rubli na podróż wójta na tę uroczystość. Z protokołu tego posiedzenia wynika, że wójta Juliana Zakrzewskiego na delegata na koronację wyznaczyły władze zwierzchnie i miał on carowi złożyć w darze ikonę lub bochen chleba z solą.

Poniżej prezentujemy najważniejsze sprawy, jakie poruszane były podczas zebrań gminnych w latach 1894-1895.

27 marca 1894

• o przedłożonym przez naczelnika kieleckiej dyrekcji szkolnej projekcie budowy w Jędrzejowie szkoły rzemieślniczej; zebranie gminne odmówiło przyznania funduszy na ten cel

• o wyrażeniu zgody na przebudowę przytułku dla ubogich i upoważnieniu wójta do wcielenia tego projektu w życie

• o powołaniu komisji, która miała ocenić, czy budynek miejskiej szkoły wymaga remontu i w jakim zakresie; w jej skład weszli: Wojciech Łojewski, Jan Stasiński, Franciszek Bolechowski i Stanisław Jędrzejewski

• o zarządzeniu składki wśród mieszkańców na remonty dróg i mostów

• o rozpatrzeniu różnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców

14 maja 1894

• o wyborze kandydata na sędziego gminnego sądu pokoju I okręgu powiatu jędrzejowskiego; zebranie jednogłośnie wybrało Edwarda Łuszczkiewicza, syna Stefana, właściciela majątku Opatkowice Drewniane

27 czerwca 1894

• o zarządzeniu dezynfekcji w mieście; mieli ją wykonać wszyscy właściciele nieruchomości na własny koszt

• o rozpatrzeniu próśb i skarg mieszkańców

• o wyasygnowaniu różnych kwot na zakup materiałów biurowych do kancelarii gminnej

7 października 1894

• o wyborze pełnomocników gminy na 1895 r.; zostali mini: Józef Górasiński i Walenty Piotrowski

• o wyborze Andrzeja Świtalskiego, Franciszka Bolechowskiego i Leopolda Karwińskiego na członków komisji do kontroli ksiąg Jędrzejowskiej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej

• o wypuszczeniu w trzechletnią dzierżawę bydłobojni (ubojni) za roczny czynsz w wysokości 583,60 rubli

• o wyasygnowaniu 8 rubli miesięcznie na olej do miejskich latarni

• o przyznaniu funduszy na leczenie biednych mieszkańców miasta.

2 stycznia 1895

• o przyjęciu uchwały gratulacyjnej z okazji ślubu cara Mikołaja II z ks. Aleksandrą Fiedorowną i wyborze na delegata Pawła Piotrowskiego, który miałby zawieść do Petersburga podarunek, tj. przygotowaną specjalnie na tę okazję ikonę

9 stycznia 1895

• o przyjęciu planu wydatków na utrzymanie gminnej administracji na 1895 r.; przedstawiały się one następująco (w rublach), pensje: wójta – 180, pisarza gminnego – 180, dwóch pomocników pisarza – łącznie 300, poborcy podatków – 60, dwóch sołtysów – łącznie 120, trzech zastępców sołtysa – łącznie 18; utrzymanie kancelarii gminnej: materiały piśmienne – 110, ogrzewanie kancelarii – 83,60, ogrzewanie aresztu – 26, pensje sześciu stróżów nocnych – łącznie 288, pensja stróża leśnego – 30, oświetlenie kancelarii – 75, pensja stróża aresztu gminnego – 72, smar do urządzeń przeciwpożarowych – 5, utrzymanie gminnego sądu pokoju – 28,49, ogrzewanie, oświetlenie i słoma do biura żandarmerii – 40, maszyna do wykonania litografii – 17,86, „Wiadomości Gubernialne” – 3,15, „Dziennik Warszawski” – 10, wyposażenie kancelarii – 3,25, oświetlenie osady – 50; łączne wydatki – 1700,35

• o ustaleniu budżetu gminnego szpitala dla ubogich (312,85 rubli)

• o przyjęciu sprawozdania z działalności Gminnej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w 1894 r.

16 kwietnia 1895

• o wyborze komisji do przygotowania rozkładu między mieszkańców podatków i opłat; w jej skład weszli: Józef Szymański, Józef Olszewski, Dominik Bilewicz, Wojciech Gul, Stanisław Jędrzejewski, Adam Jaskulski, Marcin Jaskulski, Konstanty Kolankowski, Stanisław Marciszewski, Izrael Gersztajn, Piotr Przypkowski, Józef Michałkiewicz i Józef Bocian

• o wyasygnowaniu funduszy na zakup sprzętu przeciwpożarowego

• o wyasygnowaniu funduszy na opłacenie geodety, który powinien wymierzyć grunty należące do szpitala dla ubogich

• o zatrudnieniu ks. Ignacego Kaczmarczyka jako nauczyciela religii szkole żeńskiej

• o rozpatrzeniu indywidualnych próśb mieszkańców

9 lipca 1895

• o przygotowaniu harmonogramu szarwarków, tj. robót przy naprawie dróg

• o przyznaniu funduszy na remont szkoły i zakup dzwonka do szkoły

• o potrzebie budowy nowej rzeźni i jatek; zebranie uznano, że rzeźnia jest jeszcze w dobrym stanie i odmówiło wyasygnowania pieniędzy na remont

• o przyjęciu środków ostrożności na wypadek wystąpienia epidemii cholery

13 sierpnia 1895

• o potrzebie wykonania kapitalnego remontu gminnej kancelarii; przeznaczono na ten cel 1300 rubli

10 września 1895

• o wyborze rewidentów do Gminnej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, którymi zostali Konstanty Kolankowski i Mikołaj Zajdler

• o potrzebie budowy nowej rzeźni i jatek; zebranie postanowiło, że inwestycja miałaby być realizowana przez dwa lata

31 grudnia 1895

• o przeznaczeniu 30 rubli na pokrycie kosztów podróży wójta do Moskwy na koronację Mikołaja II

• o ustaleniu budżetu gminy na 1896 r. w wysokości takiej samej jak na 1895 r.

• o użyciu 1500 rubli z kapitału zapasowego przechowywanego w gminnej kasie na kapitalny remont kancelarii gminnej

• o wyborze pełnomocników gminy na 1896 r.; zostali nimi: Józefat Górasiński i Walenty Piotrowski.

Krzysztof Ślusarek