Jędrzejów. O godz. 10 rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej. W programie znalazł się punkt o ustaleniu wysokości diet dla radnych.

Radni dyskutować będą nad raportem o stanie gminy oraz głosować w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Jędrzejowa za 2018 r. Zadecydują także o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi jędrzejowskiemu na organizację XVII Dożynek Powiatowych Małogoszcz 2019. Przegłosują uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Jędrzejów w rejonie ul. 11 Listopada, al. Piłsudskiego i ul. Feliksa Przypkowskiego. Powołany zostanie zespół dla wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Jędrzejowie oraz Rada Społeczna Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W planie jest także ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jędrzejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązujących od 1 września 2019 r.