Jędrzejowskie małym, prywatnym biznesem stoi

Strefa_ekonomiczna

Powiat. Ciekawe informacje o lokalnej przedsiębiorczości znaleźliśmy w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.

Dokument opracowany z myślą o 2017 r. opiera się na danych zawartych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Wynika z niego, że na koniec 2016 r. w powiecie jędrzejowskim zarejestrowane były 6134 podmioty gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych), tj. o 13 wyższa niż w 2015 r. Firmy z powiatu jędrzejowskiego stanowią 5,5 proc. tych zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim.

Jędrzejowskie prywatnym biznesem stoi; takie firmy w liczbie 5880 stanowiły 95,9 proc. ogółu podmiotów zarejestrowanych na koniec 2016 r. Do sektora publicznego zaliczono jedynie 254 przedsiębiorstwa i firmy.

Lokalny rynek pracy w większości opiera się na mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 pracowników, które na koniec 2016 r. stanowiły 95,3 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Na koniec 2016 r. największą ilość podmiotów gospodarczych skupiał sektor usług – 69, proc. ogółu. Jednostki prowadzące działalność przemysłową i budowlaną, w liczbie 1628, stanowiły 26,5 proc. Najmniej, bo 274 (4,5 proc.), podmiotów prowadziło działalność z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Jako podstawowy rodzaj działalności firmy najczęściej deklarowały: prowadzenie handlu i napraw pojazdów samochodowych – 1732 podmioty (28,2 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się: budownictwo – 851 podmiotów (13,9 proc.), przetwórstwo przemysłowe – 777 jednostek (12,7 proc.), transport i gospodarka magazynowa – 380 firm (6,2 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 364 podmioty (5,9 proc.).

Tymczasem jak wynika z danych z Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, w ostatnich latach owszem rejestruje się sporo nowych firm, ale też około połowa tej liczby kończy działalność. W całym 2016 r. nową działalność w Urzędzie Miejskim zarejestrowało 216 podmiotów, a 133 ją zakończyły. Do 21 czerwca br. powstały 112 nowych firm, a 65 zostało zlikwidowanych.

Jak podkreśla Hubert Gola z Urzędu Miejskiego, przytoczone liczby dotyczą tylko firm, które zarejestrowały się w magistracie. Działalność gospodarczą można też zarejestrować drogą elektroniczną, bez zawiadamiania właściwego urzędu gminy.